Wielofunkcyjne boisko przy osiedlu wielorodzinnym

Tematem opracowania jest zagospodarowanie fragmentu działek na osiedlu wielorodzinnym. Teren na którym będzie wykonane boisko wielofunkcyjne ogrodzone jest ogrodzeniem w formie piłkochwytów. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony północno-wschodniej do działek przylegają budynki garażowe. Dostęp na teren boiska od strony południowo-wschodniej. Działka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek budowlanych. Występujące spadki terenu są niewielkie. 

 W części centralnej działek znajduje się boisko wielofunkcyjne. Teren objęty inwestycją obecnie spełniają również funkcję rekreacyjną.

 Dotychczasowa nawierzchnia wymaga modernizacji i wymiany. Zaplanowano wykonanie nowej podbudowy do wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej. Umożliwiając umieszczenie warstwy odsączającej oraz trawy syntetycznej na warstwie z kruszywa łamanego. Boisko będzie ograniczone obrzeżem betonowym 6 x 20 x 100cm na ławie betonowej C12/15. 

 Boisko wielofunkcyjne zaprojektowano w formie prostokąta w wymiarach 28 m x 16 m z olinowaniem. Przy lokalizacji boiska wielofunkcyjnego zachowano odległości min. 6 m od granicy działek sąsiednich (ze względu na ewentualną możliwość zabudowy przy zachowaniu warunku odległości od okien budynków mieszkalnych 6m + 4m = 10m).  Ze względu na nierówności w terenie różnice wysokości należy zniwelować. Nawierzchnię boiska wykonać z trawy syntetycznej. Na krawędziach boiska zastosować obrzeża betonowe o wymiarach: 6 x 20 x 100 cm.